Linköpings Universitet

Public Administration

2,367 followers

Doktorand i Miljövetenskap vid tema Miljöförändring at Linköpings Universitet

Expires in 14 days


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema
LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som
Doktorand i Miljövetenskap
med placering vid tema Miljöförändring, Institutionen för Tema
Tema Miljöförändring bedriver högkvalitativ forskning och undervisning om samspelet mellan miljö- och samhällsutvecklingen på ett analytiskt nydanande sätt. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med miljövetenskaplig inriktning. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett masterprogram samt fristående och lärarutbildningskurser inom miljövetenskap, tematisk naturvetenskap samt geografi. Vid Tema M finns även Centrum för klimatpolitisk forskning som är en tvärvetenskaplig forskarmiljö med inriktning mot bl.a. omställning, sårbarhet och anpassning, klimatvisualisering och beslutsstöd.
Arbetsuppgifter
Den här doktorandanställningen utlyses som en del av forskningsprogrammet Mistra Geopolitics inom delprojektet “Small-Island States: ‘Geopolitics of Marginality’?”. Detta delprojekt analyserar (a) hur geopolitiska förändringar kan skapa möjligheter för och/eller hot mot ö-staters förmåga att hantera klimatförändringar och driva på samhällstransformationer för hållbar utveckling, (b) hur aktörer i ö-stater förstår och förhåller sig till miljöförändringar och geopolitiska förändringar och hur dessa förändringar påverkar ansträngningarna att uppnå FNs 2030-agenda, (c) diskurser och konfliktpunkter relaterade till klimatrelaterad förflyttning och migration.
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. Arbetsuppgifterna kräver ansvarstagande för att planera och genomföra studier samt samla in och analysera data. Till arbetet hör också att skriva vetenskapliga artiklar på engelska, ensam och tillsammans med de andra forskarna samt att bidra till en positiv, framgångsrik forskningsmiljö. En doktorand får i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.
Behörighet
Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla den särskilda behörigheten för antagning till forskarutbildning i tema Miljöförändring krävs motsvarande 90 högskolepoäng i ett ämne av central betydelse för temat.
Vi söker kandidater med en examen i utvecklingsstudier, kulturgeografi, antropologi, sociologi, miljövetenskap, statsvetenskap, internationella relationer, kommunikationsvetenskap eller motsvarande.
Dokumenterad kunskap i kvalitativ metodik är ett krav.
Dokumenterad erfarenhet av samhällsvetenskapliga eller humanistiska studier om klimatförändringar eller hållbar utveckling är särskilt meriterande.
Erfarenhet från fältarbete i södra Stillahavsregionen/låg- eller medelinkomstländer är meriterande.
Arbetsuppgifterna kräver goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
För att anställas som doktorand krävs att innehavaren är antagen till forskarutbildning. Antagning som doktorand sker i samband med tillsättning av anställningen. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §1-7.
Förordnandetid
Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.
Tillträde
Januari 2021 eller enligt överenskommelse.
Lön
Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.
Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 november 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner


Tina-Simone Neset
Avdelningschef
+46 13 28 22 88
tina.neset@liu.se
Victoria Wibeck
Professor
+46 11 36 32 85
victoria.wibeck@liu.se
Carin Ennergård
HR-partner
+46 13 28 21 14
carin.ennergard@liu.se
Länk till den här sidanhttps://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14691&rmlang=SE

Remember to mention that you found this position on ORU CareerGate