Universitetslektor i Farmakologi at Uppsala Universitet

Universitetslektor i Farmakologi

Publicerad: 2021-09-16
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har ca 140 anställda samt ett flertal gästforskare. Institutionen har femton forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi, biokemi, immunologi, proteinläkemedelsdesign, biologiska läkemedel/bioteknologi, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakognosi, galenisk farmaci, translationell läkemedelsutveckling, farmakokinetik och kvantitativ farmakologi , bioinformatik, avbildande masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se.
Beskrivning av ämnesområdet: Inom ämnesområdet farmakologi bedrivs undervisning och forskning kring läkemedels verkningsmekanismer. Ämnesområdet farmakologi är placerat vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap tillsammans med ämnen som toxikologi, farmaceutisk bioinformatik, cellbiologi och biologiska läkemedel. Ämnet farmakologi har två professorer, ett tiotal doktorander samt lektorer, adjunkter postdoktorer och forskare.
Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna innefattar undervisning och forskning. Deltagande i administrativt arbete såväl inom institutionen för farmaceutisk biovetenskap som inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci ingår också. För information om arbetsuppgifternas fördelning hänvisas till gällande kollektivavtal.
Arbetet innefattar undervisning i farmakologi på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, framför allt inom ramen för apotekar- och receptarieprogrammen. Till undervisning räknas även kursansvar, handledning av studentarbeten, examination, utveckling av undervisningens innehåll och kvalitet samt kursadministration.
Till forskning räknas egen forskning inom områden som bidrar till en ökad kunskap om farmakologi och läkemedels verkningsmekanismer samt aktivt deltagande i forskargruppens verksamhet och samarbeten. Den sökande förväntas stärka forskning inom området farmakologi.
Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen och vidareutveckla kurser inom det egna ämnesområdet, och följa den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Se 22 och 35 §§ AO.
Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att läggas i första hand vid vetenskaplig skicklighet och därefter pedagogisk skicklighet. Vid bedömningen av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt att läggas vid meriter inom farmakologi.
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7.
Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8.
Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se 30 § AO. Se även 9 § RB.
Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se 28 § AO. Se även 9 § RB.
När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Vid bedömningsprocessen kan internationella sakkunniga komma att anlitas, varvid ansökningshandlingar på svenska kommer att behöva skickas för översättning.
Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Länkar till regelverk och anvisningar:

Anställningsordning för Uppsala universitet
Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare vid Uppsala universitet
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde: Efter överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Anställningens omfattning: 100 %
Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Robert Fredriksson tel 018-471 4148 e-post Robert.Fredriksson@farmbio.uu.se och Mathias Hallberg tel 018-471 4141
e-post Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se
Välkommenmed din ansökansenast den 7 oktober 2021, UFV-PA2021/3320.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Placering: Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning
Lön: Fast månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2021/3320
Sista dag för ansökan: 2021-10-07 Logga in och sök jobbet

Remember to mention that you found this position on ORU CareerGate