Idrott & Miljö: Systemanalys över olika idrotters hållbarhetspåverkan at Ecoloop

Problemställning

Kommunala fritidsförvaltningar står ofta inför svåra prioriteringar och avvägningar när det kommer till beslut kring olika idrotter. Ett typexempel på detta är konstgräsplaners miljöpåverkan i form av mikroplastspridning, där den misstänkta miljöpåverkan har försvårat utvecklingen av fotboll och konstgräsplaner. I detta fall har inte andra hållbarhetsaspekter vägts in, vilket möjligtvis hade kunnat belysa frågan i sitt sammanhang.

Vi på Ecoloop misstänker att detta problem inte enbart är begränsat till fotboll, utan att alla idrotter har både positiva och negativa saker som bör belysas för att på bästa sätt underbygga kommunala prioriteringar. Vi söker därför efter en student som, genom systemanalys, kan genomföra en djupdykning i möjligheten att jämföra specifika idrotter utifrån deras hållbarhetspåverkan (ex. samhällsnytta, kostnad, utsläpp och energianvändning, etc).

Syfte & mål

Projektets syfte är att redogöra för hur specifika idrotter kan påverka olika hållbarhetsaspekter positivt och negativt.

Målet är att specifikt utvalda idrotter ska kunna jämföras utifrån deras positiva och negativa hållbarhetspåverkan för att på så sätt underlätta kommunala prioriteringar kopplat till idrott.

Exempel på viktiga frågeställningar

  • Vilka hållbarhetsaspekter är viktiga att utröna?
  • Hur kan olika hållbarhetsaspekter jämföras?
  • Var kan den största miljönyttan ske?
    • Exempelvis transport till anläggning eller handhavande etc.

Genomförande  

  • Arbetet föreslås genomföras under perioden september 2019 – januari 2020 omfattande 30 högskolepoäng (20 veckor).
  • Studenten sitter hos Ecoloop och har även handledare på plats; Simon Magnuson och/eller Fredrick Regnell.

Exjobbet kommer vara både teoretiskt och praktiskt (fältarbete/intervjuer).

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on ORU CareerGate can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.